Relational Urbanism

Enriqueta Llabres is an architect, researcher, designer and social scientist from Tenerife, Spain. Her work crosses scales and disciplines, from Architecture, Landscape Architecture, Urban Design and Local Development. 

From early years, curiosity, critical thinking, mathematics, physics, technology, philosophy or history  have been part of her everyday life.  

At the core of her professional career is the interest in how digital technologies are influencing the design culture at the urban scale. In 2009 she founded “Relational Urbanism”, lead and taught the program about digital urbanism in Berlage Institute in The Netherlands. Back in Berlage she started working on how the understanding of socio-environmental dynamics could influence the way urban form can be thought and designed. 

Relational Urbanism was an incipient idea until the practice won in 2013 the Arup Global Challenge with the development of Relational Urban Models. These are digital interfaces for urban master-planning developed using web based technologies.

She now focuses on the possibilities that digital fabrication technologies for mass customization offer to engage user groups in strategies that could benefit the city. She also studies the relationship between digital fabrication, mass customization and social media and tries to bring emergent organizational models such as the sharing economy model into urban design strategies. Enriqueta Llabres has put together a research team that engages with 3D scanned environments, data from social media, game technology, and theory of digital fabrication.

Sąryšių Urbanistika

Enriqueta Llabres - ispanų architektė, tyrinėtoja, dizainerė bei sociologė, gyvenanti Tenerifėje.  Jos darbuose matomi įvairių architektūros, urbanistikos dizaino, kraštovaizdžio architektūros ar vietinės plėtros disciplinų požymiai.

Nuo ankstyvo amžiaus, smalsumas, kritinis mąstymas, matematika, fizika, technologijos, filosofija ar istorija buvo Enriquetos kasdienybės dalis.

Profesionalią karjerą ji pradėjo tyrinėdama skaitmeninių technologijų įtaką dizaino principams urbanistikos mąstu. 2009 metais įkūrusi “Sąryšių urbanistiką”, E. Llabres-Valls vadovavo ir mokė skaitmeninės urbanistikos programą Berlage institute Olandijoje. Grįžusi į Berlage institutą, ji pradėjo tirti kaip socialinė ir aplinkos dinamika gali nulemti miesto formavimo idėjas ir projektavimą. 

Sąryšių urbanistika buvo laikoma pradine idėja, iki kol koncepcija 2013 metais laimėjo Arup Global Challenge apdovanojimą, už sąryšių modelių vystymą. Minėtieji modeliai yra skaitmeninės sąsajos miesto planavimui, sukurti pasitelkiant žiniatinklio technologijas.

Dabar Enriqueta sutelkusi dėmesį į skaitmeninių gamybos technologijų pritaikymo galimybes, siekdama sudominti vartotojų grupes miesto tobulinimo tikslais. Ji taip pat studijuoja skaitmeninės gamybos, masinio pritaikymo bei socialinių tinklų sąsajas, norėdama įtraukti naujus organizacinius modelius į miesto projektavimo planus. Enriqueta Llabres surinko mokslininkų komandą, kuri užsiima 3D skanuotų aplinkų bei žaidimų kūrimo technologijų tyrimu, socialinių tinklų duomenų bei skaitmeninės gamybos teorijos rinkimu.