(G)ROUND ZERO

“Rocky”& “Terminator”, Bruce Lee & Muhammad Ali, Michael Jackson & Jimmy Hendrix - all of these characters along with many more movies, singers, bands and artists have been a source of endless inspiration to M. Paplauskas and M. Pinigis. “(g)round zero” is not only a fusion of two differently trained dancers, but also a tribute to their childhood memories and heroes of their time.

Marius Pinigis is a professional contemporary dancer who has been actively proclaiming Lithuania and Kaunas city in modern dance shows around the world. He’s also a team member behind “Kaunas - European Cultural Capital 2022” project.

Marius Paplauskas is widely known in street dancing community and has represented Lithuania in various international street dancing championships.

Behind the duo of M. Pinigis and M. Paplauskas is Andrius Stakelė - the so called "strange zero" - who is both Alpha and the Omega of the concept that stands behind "(g)round zero". Andrius represents the bravery and motivation to stand out and be different. 

(G)ROUND ZERO

Rokis“, „Terminatorius“, Briusas Lee, Muhammadas Ali, Michaelas Jacksonas, Jimmas Hedriksas - šie ir daugelis kitų filmų, jų persoanžų, muzikos atlikėjų, grupių ir aktorių yra M. Paplausko ir M. Pinigio įkvėpimo šaltinis.

Todėl (g)round zero nėra tik dviejų skirtingų šokėjų sąjunga. Tai taip pat duoklė Marių vaikystei ir to meto herojams. Tai duoklė jų laisvei ir drąsai, tam, kad fantazija išliktų.

Marius Pinigis – profesionalus šiuolaikinio šokio atstovas, aktyviai garsinantis Lietuvą ir Kauno miestą šiuolaikinio šokio spektakliuose visame pasaulyje. Taip pat M. Pinigis yra projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” komandos narys, atstovaujantis jaunuosius menininkus.

Marius Paplauskas – gatvės šokių atstovas, savo pasiekimais gerai žinomas gatvės šokių bendruomenėje ir atstovaujantis Lietuvą įvairiuose užsienio gatvės šokių čempionatuose.

Abu M. Pinigis bei M. Paplauskas savo motyvacijos semiasi iš Andriaus Stakelės, šiame spektaklyje dar vadinamo "strange zero". Andrius yra abiejų Marių Alfa ir Omega, reprezentuojantis kitoniškumą, drąsą ir norą išsiskirti.

(G) ROUND ZERO

«Рокки», «Терминатор», Брюс Ли, Мухаммед Али, Майкл Джексон, Джимми Хедрикс - эти и многие другие фильмы, их персонажи, музыканты, актеры и группы являются источником вдохновения для M. Паплаускаса и M. Пинигиса.  Потому (g)round zero не просто объединение двух разных танцоров. Это также отдача их детстве и героям того времени. Это отдача их мужеству и свободе, чтобы сохронить фантазию. М. Пинигис - представитель профессионального современного танца, своими выступлениями активно провозглашает Литву и город по всему миру. Также M. Пинигис является членом команды проекта «Каунас - культурная столица Европы 2022»; он представляет молодых художников. М. Папласкас - представитель уличного танца, своими достижениями хорошо известен в сообщества уличного танца и представляющий Литву в различных зарубежных уличных чемпионатах танца.

(G)ROUND ZERO

"Rocky", "Terminator" Bruce Lee, Muhammad Ali, Michael Jackson, Jimmy Hedrix oraz wiele innych filmów, personaży, muzyków, aktorów i grup są źródłem inspiracji dla M. Paplauskis i M. Pinigis.

Dlatego, (g)round zero nie jest tylko związkiem dwóch tancerzy. Jest to hołd dla ich dzieciństwa oraz bohaterów tamtych czasów. Jest to hołd dla ich odwagi i wolności, po to, by fantazja wytrwała.

Marius Pinigis - przedstawiciel profesjonalnego tańca współczesnego, aktywnie promuje Litwę oraz miasto Kowno w nowoczesnych spektaklach tanecznych na całym świecie. Także M. Pinigis jest reprezentantem młodych artystów w zespole organizującym projekt „Kowno - Europejska Stolica Kultury 2022”.

Marius Paplauskas - przedstawiciel tańca ulicznego, jest dobrze znany ze swoich osiągnięć wśród społecznośći tańca ulicznego. Reprezentuje również Litwę w różnych zagranicznych zawodach tańca ulicznego.