Disinformation phenomenon

Ivana Smolenova is one of the leading experts on the phenomenon of the pro-Russian disinformation in Central Europe. Born Slovak and living in various countries, she mainly focuses on the Czech Republic, Ukraine, Slovakia as well as broader region of Central Europe.  She is a fellow and program manager at the Prague Security Studies Institute where she leads the Institute's initiative to report and counter pro-Russian disinformation influence in Europe. Ivana has created a number of multinational projects that analyze and address the phenomenon.

She is currently based in Ukraine where she works with local civil society, independent media initiatives and IT developers in creating cross-sectoral initiatives focused on connecting existing organizations and professionals working to combat disinformation as well as overall resilience of Ukraine. Her articles have appeared on various media channels including Forbes, Washington Post or the Ukrainian Stopfake. 

Dezinformacijos fenomenas

Ivana Smolenova puikiai pažįsta pro-Rusiškos dezinformacijos reiškinį, vyraujantį Centrinėje Europoje. Gimusi Slovakijoje ir aplankiusi daugelį skirtingų šalių, Ivana savo jėgas fokusuoja Čekijos, Ukrainos, Slovakijos ir platesniame Centrinės Europos regionuose. Ji yra Prahos Saugos Studijų Instituto programos, skirtos pranešti bei atremti pro-Rusiškos dezinformacijos įtaką Europoje, vadovė. Ivana yra sukūrusi ne vieną tarptautinį projektą, skirtą analizuoti šį reiškinį. 

Šiuo metu I.Smolenova gyvena Ukrainoje, kur dirba su vietine pilietine visuomene, nepriklausomai žiniasklaidos atstovais ir IT programuotojais, kartu kurdama iniciatyvas, skirtas jungti esamas organizacijas bei profesionalus, kovojančius su dezinformacija, taip skatindama ir pačios Ukrainos patvarumą. Ivanos straipsniai publikuoti įvairioje spaudoje, įskaitant Forbes, Washington Post ar Ukrainietiškajį Stopfake.

Феномен дезинформации

Ивана Смоленова очень хорошо изучила такое явление, как про-русская дезинформация в центральной Европе. Родом она из Словакии, много путешествует и свои силы фокусирует  на различные регионы центральной Европы, такие как Чехия, Украина, Словакия. Она является руководителем программы, которая должна предупредить и отвратить влияние про-русскую дезинформации в Европе, при  институте в Праге. Ивана работает над международными проектами,  определяет и анализирует ситуацию.

В настоящем И Смирнова живёт в Украине Здесь она работает с местном гражданским обществом, с инициативами независимыми средствами массовой информации, с программистами. Bместе они создаёт инициативы межсекторные, которые объединяет существующие организации и профессионалы, которые уже борются с дезинформацией, призывая устойчивость самой Украины. Статьи Иваны публицировались в различных источниках медии, таких как Форбес Вашингтон Пост или украинском Стопфакею.

Fenomen dezinformacji

Dla Ivany Smolenovskiej dobrze znane jest zjawisko pro-rosyjskiej dezinformacji panującej w Europie Środkowej. Ivana urodziła się w Słowacji i odwiedziła wiele różnych krajów, jednakże teraz całą swoją uwagę skupia na Czechach, Ukrainie, Słowacji i szerszym regionie Europy Środkowej. Ona jest przewodniczącą programu w ramach Praskiego Instytutu Studiów Bezpieczeństwa, który ma na celu informowanie i przeciwdziałanie wpływowi pro-rosyjskiej dezinformacji w Europie. Ivana opracowała nie jeden międzynarodowy projekt do analizy tego zjawiska.

Obecnie I.Smolenova mieszka na Ukrainie, gdzie współpracuje z lokalnym społeczeństwem obywatelskims, przedstawicielami niezależnych mediów i programistami w celu tworzenia inicjatyw połączenia istniejących organizacji i specjalistów walczących z dezinformacją, wspierając w ten sposób stałość Ukrainy. Artykuły Ivany zostały opublikowane w różnych mediach, w tym Forbes, The Washington Post lub też na Ukraińskim Stopfake.