Suicide prevention

Since April 2014, Valija has been coordinating suicide prevention work group in Kupiškis district in Lithuania. Together with the team, for the first time in the country the group prepared “The algorithms of the response to suicidal risk in Kupiskis district” and coordinated its implementation. She also conducts training in municipalities, and applies developed algorithms there.

Valija actively speaks in local and international conferences and is a co-founder of consultancy center “Your time”. She also works with mobile groups, which provide emotional and psychological support for those in need. Among many more initiatives, Valija also manages the control group of psychology crisis in Kupiskis district municipality.

Savižudybių prevencija

Nuo 2014 m. Valija koordinuoja Savižudybių prevencijos Kupiškio r. darbo grupės veiklą, kur kartu su komanda pirmą kartą Lietuvoje parengė Reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio r. algoritmus bei užtikrina nuolatinį jų funkcionavimą. Valija skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose savižudybių prevencijos temomis, taip pat veda savižudybių prevencijos mokymus Lietuvos savivaldybių specialistams bei padeda jose parengti analogiškus algoritmus. Tarp daugelio jos iniciatyvų - ir konsultacijų bei iniciatyvų centras ,,Tavo laikas", įvairių mobilių grupių subūrimai, kurių tikslas - teikti emocinę ir psichologinę pagalbą įvairaus amžiaus gyventojams, Emocinės paramos linijos pagyvenusiems Kupiškio r. žmonėms steigimas ir kt. su savižudybių prevencija susijusi veikla.

Prewencja samobójstw

Od kwietnia 2014 roku, Valija koordynuje grupę roboczą zajmującą się prewencją samobójstw w litewskim regionie Kupiškis. Razem z zespołem, przygotowała po raz pierwszy w kraju "Algorytmy odpowiedzi na ryzyko samobójstw w regionie Kupiskis" i koordynuje ich wdrażanie. Prowadzi też szkolenia w regionach i wprowadza w życie wypracowane ścieżki działania. Valija występuje na licznych konferencjach w kraju i za granicą, a do tego zarządza poradnią "Twój czas" i pracuje z mobilnymi grupami, które oferują potrzebującym wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Wśród wielu innych projektów, Valija stoi też na czele grupy ekspertów monitorujących kryzysy psychologiczne w regionie Kupiškis.

Предотвращение самоубийств

С апреля 2014 года, Валия координирует работу по предупреждению самоубийств в Купишкском районе Литвы. Вместе с командой, впервые в стране, они написали “Алгоритмы реагирования на риск суицида в районе Купишкис” и координировали внедрение описанных действий на практике. Она также проводит тренировки в других муниципалитетах, и там применяет разработанные алгоритмы.

Валя активно выступает на местных и международных конференциях и является сооснователем консалтингового центра "Твое время". Кроме того, она работает с мобильными группами, которые предоставляют эмоциональную и психологическую поддержку нуждающимся. Среди многих других инициатив, Валия координирует группу по управлению психологическим кризисом в муниципальном районе Купишкис.